Biologia

Do tej pory było tak, że biologię wybierano jako przedmiot dodatkowy zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, jak komu pasowało. Od roku 2014/2015 biologia, jako przedmiot dodatkowy, będzie mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.
Egzamin maturalny z biologii będzie trwał 3 godziny, a w czasie jego trwania zdający będzie mógł korzystać z zestawu tablic wspólnego dla trzech przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii i fizyki, oraz prostego kalkulatora.

Arkusz egzaminacyjny z biologii

Będzie obejmował ok. 25 zadań, a przy numerze każdego zadania umieszczona będzie maksymalna liczba punktów, jaką zdający możne otrzymać za jego poprawne rozwiązanie. Czego mogą się spodziewać maturzyści zdający maturę z biologii po arkuszu egzaminacyjnym? Jakiego typu zadania mogą się pojawić?
Jak zostało zaznaczone w Informatorze maturalnym, zadania z biologii będą przede wszystkim sprawdzały takie umiejętności, jak:

  • wyjaśniania procesów i zjawisk oraz zależności budowy i funkcjonowania organizmów od środowiska ich życia,
  • przedstawiania związków przestrzennych między elementami układów żywych i związków czasowych, czyli sekwencji zdarzeń w różnych procesach biologicznych, a także związków między strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia,
  • przetwarzania informacji biologicznych z postaci liczbowej w postać wykresu lub diagramu, z postaci tekstu do postaci schematu lub tabeli, albo w jeszcze inny sposób, jak też ich porządkowania chronologicznego, przestrzennego, czy przyczynowo-skutkowego
  • wykazywania związku obecnej różnorodności życia z przebiegiem procesu ewolucji,
  • analizy eksperymentu – sposobu jego planowania, przeprowadzania, stawianych hipotez i wniosków formułowanych na podstawie dołączonych wyników
  • prowadzenia rozumowania opartego na treściach biologicznych, w tym – objaśniania i krytycznej oceny podanych informacji, wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy faktami, formułowania opinii i wniosków w związku z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobierania właściwych argumentów na poparcie swych stwierdzeń

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi