Język mniejszości etnicznej

Język łemkowski, jako język mniejszości etnicznej,może być zdawany na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym lub części pisemnej i ustnej, gdzie nie określa się poziomu.

Część pisemna – informacje ogólne

Podczas egzaminu pisemnego maturzysta otrzymuje arkusz maturalny, zawierający 2 tematy wypracowań do wyboru – w tym jeden wymagający napisania wypowiedzi argumentacyjnej, drugi – interpretacji porównawczej dwóch tekstów literackich. Maturzysta musi zrealizować jeden temat, a na napisanie wypracowania ma 180 minut.

Egzaminy z języka łemkowskiego sprawdzają, czy zdający potrafi napisać własny tekst związany z dziełem literackim, opublikowanym w arkuszu egzaminacyjnym. Na napisanie tekstu maturzysta ma 180 minut.

Część ustna
Ustny egzamin maturalny trwa ok. 30 minut i składa się z 3 części:

  • przygotowania – uczeń losuje tekst kultury i odnoszące się do niego zadanie, na przygotowanie się do
  • wypowiedzi ma 15 minut
  • wypowiedzi monologowej – przez 10 minut wygłasza swoją wypowiedź na dany wątek
  • rozmowy zdającego z komisją – rozmowa dotyczy tylko i wyłącznie wylosowanego tematu i zazwyczaj trwa ok. 5 minut

Wykonanie zadania egzaminacyjnego wymaga:

  • rozpoznania zadanej w poleceniu intencji i przygotowania wypowiedzi zgodnie z tą intencją,
  • interpretacji tekstu pod kątem wskazanego w poleceniu problemu,
  • odwołania się do innych tekstów kultury, które bezpośrednio łączą się z tematem
  • wygłoszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami poprawności językowej i gramatycznej
  • udziału w dyskusji związanej z wcześniej wygłoszoną wypowiedzią

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi