Język regionalny

Język kaszubski można zdawać na egzaminie maturalnym jako dodatkowy przedmiot egzaminacyjny, zdawany w części pisemnej, przeprowadzanej jedynie na poziomie rozszerzonym lub części pisemnej i ustnej, gdzie nie określa się poziomu.

Część pisemna – informacje ogólne
Egzaminy z języka regionalnego, w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, badają zdolność wykonywania na tekście nieliterackim takich działań, które miałyby dowieść, że zdający rozumie treść zadań, potrafi przełożyć tekst z innego języka na język polski, a także napisać własną wypowiedź związaną z tekstem literackim opublikowanym w arkuszu egzaminacyjnym (wybiera jeden z dwóch tematów). Na tłumaczenie, napisanie tekstu, a także rozwiązanie testu, maturzysta ma 180 minut.

Część ustna
Ustny egzamin maturalny trwa ok. 30 minut i składa się z 3 części:

  • przygotowania – uczeń losuje tekst kultury i odnoszące się do niego zadanie, na przygotowanie się do wypowiedzi ma 15 minut
  • wypowiedzi monologowej – przez 10 minut wygłasza swoją wypowiedź na dany wątek
  • rozmowy zdającego z komisją – rozmowa dotyczy tylko i wyłącznie wylosowanego tematu i zazwyczaj trwa ok. 5 minut

Komisja ocenia zdającego uwzględniając takie kryteria, jak:

  • realizacja wypowiedzi
  • zgodność wypowiedzi z poleceniem
  • stopień realizacji polecenia
  • jakość realizacji polecenia
  • poprawność rzeczowa i terminologiczna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi