Matematyka

Matematyka, uznawana powszechnie za królową nauk, jest obecna na sprawdzianach czy egzaminach już od najwcześniejszych etapów edukacji. Zadania matematyczne pojawiają się na sprawdzianie szóstoklasisty, obecne są także na egzaminie gimnazjalnym, a od roku szkolnego 2009/2010 matematyka jest obowiązkowym przedmiotem na maturze. Zadania matematyczne układane są zgodnie z wymaganiami określonymi w podstawie programowej, która dzieli zadania na ogólne i szczegółowe, w zależności czy ktoś zdaje poziom podstawowy lub rozszerzony.

Poziom podstawowy

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na maturze i jest zdawana na poziomie podstawowym. Jeśli natomiast uczeń zdecydował się, że chce zdawać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym, to ma taką możliwość i wówczas matematyka staje się jego przedmiotem dodatkowym.

Zadania egzaminacyjne z matematyki przybierają na ogół formę zamkniętą i otwartą. Struktura egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym nie ulegnie zmianie, pozostanie taka sama, jak na maturze z poprzednich lat. Z kolei egzamin na poziomie rozszerzonym zostanie tak ułożony, by jak najlepiej sprawdzić, w jakim stopniu maturzyści spełniają wymagania ogólne podstawy programowej. Przykładowe zadania na maturę z matematyki można pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Poziom rozszerzony

Matematyka, podobnie jak język polski, może być zdawana jako przedmiot dodatkowy na egzaminie maturalnym. Na arkuszu egzaminacyjnym będzie można spodziewać się mniej rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach. Ustalono, że przeważająca liczba zadań będzie ułożona w taki sposób, by jak najdokładniej sprawdzić wiedzę ucznia z zakresu rozumienia pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.
Arkusz maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym składać się będzie z trzech grup zadań:

I grupa
Zawiera zadania zamknięte, które są punktowane w skali 0-1.

II grupa
Ta grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią, tzn. zdający musi wpisać odpowiedni cyfry otrzymanego wyniku do tabeli. Zadania te punktowane są w skali 0-2, 0-3 lub 0-4.

III grupa
Ostatnia grupa obejmuje zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania są tak skonstruowane, by uczeń miał możliwość wykazania się umiejętnością rozumowania, a także łączenia własnych sposobów matematycznych. W III grupie zadania są punktowane w skali 0-5, 0-6 lub 0-7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi