znak zapytania

Matura. Kto układa pytania?

Egzamin dojrzałości to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Nic więc dziwnego, że maturzyści w dużej mierze denerwują się przed jego przystąpieniem. Zależy im nie tylko na zdaniu matury, ale także, a może przede wszystkim, na osiągnięciu jak najlepszego wyniku, który umożliwi im potem dostanie się na wymarzone studia. Z pewnością każdy zdający zastanawiał się, kto jest odpowiedzialny za układanie pytań na maturę?

Przygotowywanie pytań maturalnych

Jest to proces długotrwały i wymaga udziału grona ekspertów w konkretnej dziedzinie. Spotykają się oni na specjalnej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, podczas której zastanawiają się i tworzą pytania na maturę. Ma to oczywiście charakter tajny, ponieważ to, co zostanie ustalone, nie może wyjść poza komisję. Następnie propozycje pytań/zadań maturalnych trafiają do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Komisja ta ostatecznie decyduje, które pytania trafią do arkuszy egzaminacyjnych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Obecnym dyrektorem CKE jest dr Marcin Smolik, a funkcje wicedyrektora pełni Horacy Dębowski. Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana 1 stycznia 1999 roku i wszelkie prawa i obowiązki zostały zawarte w ustawie z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz.759).

Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy:

1) opracowywanie propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów oraz egzaminów we współpracy w szczególności z zainteresowanymi ministrami,
szkołami wyższymi, jednostkami badawczorozwojowymi, organizacjami pracodawców i samorządami zawodowymi,
2) dokonywanie analizy wyników sprawdzianów i egzaminów oraz składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań o poziomie osiągnięć
uczniów na poszczególnych etapach kształcenia,
3) przygotowywanie i upowszechnianie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,
4) inspirowanie badań naukowych i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania,
5) prowadzenie ewidencji egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi