historia

Powtórka z historii – to musisz wiedzieć!

Najważniejsze daty w historii Polski:

966 – chrzest Polski
1000 – zjazd w Gnieźnie
1138 – podział Polski na dzielnice
1226 – sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego, Konrada
1241 – najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
1327 – początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1331 – bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1335 – zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z krzyżakami
1343 – zawarcie pokoju w Kaliszu
1385 – Unia polsko-litewska
1410 – bitwa pod Grunwaldem
1411 – pokój w Toruniu
1431-1435 – wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
1444 – bitwa pod Warną
1454 – 1466 – wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
1466 – II pokój w Toruniu
1525 – Hołd Pruski, Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569 – Unia lubelska z Litwą
1570 – Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
1573 – konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1596 – Unia brzeska
1600 – Początek wojny ze Szwedami
1605 – bitwa pod Kircholmem
1618 – 1648 – wojna trzydziestoletnia
1622 – rozejm ze Szwedami w Mitawie
1627 – bitwa morska pod Oliwą
1629 – pokój w Altmarku
1609 – 1619 – wojny polsko-rosyjskie
1620 – 1699 – wojny polsko tureckie
1620 – klęska pod Cecorą
1620 – bitwa pod Chocimiem
1672 – najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
1673 – zwycięstwo pod Chocimiem
1683 – odsiecz wiedeńska
1699 – pokój w Karłowicach
1717 – sejm Niemy
1768 – 1772 – konfederacja barska
1772 – I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1788 – 1792 – sejm Czteroletni
1791 – uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1791 – konfederacja targowicka
1793 – II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy
1794 – Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
1795 – III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1797 – Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1807 – utworzenie Księstwa Warszawskiego
1809 – wojna z Austrią
1816 – utworzenie Królestwa Polskiego
1830 – wybuch powstania listopadowego
1846 – wybuch powstania krakowskiego
1863 – wybuch powstania styczniowego
1914-1918- I wojna światowa
1914- utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
1918- odzyskanie niepodległości
1919- uchwalenie Małej Konstytucji
1919 – 1921 – wojna polsko-bolszewicka
1921 – Konstytucja Marcowa
1926 – zamach majowy na marszałka Józefa Piłsudzkiego
1939 – zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską, wybuch II wojny światowej
1940 – 1945 – powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
1943 – powstanie w getcie warszawskim
1944 – wybuch Powstania Warszawskiego
1945- zakończenie II wojny światowej, konferencja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konferencja w Poczdamie
1947 – 1956 – Polska w okresie stalinizmu
1980 – powstanie NSZZ ?Solidarność?
1981 – Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
1989 – Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi