Powtórka ze środków stylistycznych

Powtórka ze środków stylistycznych

Na pisemnej maturze z języka polskiego podczas rozwiązywania testu, często padają pytania związane ze znalezieniem w tekście środków stylistycznych. Wówczas padają ich nazwy, ale maturzyści często po prostu nie wiedzą, czego mają szukać w tekście, ponieważ nie wiedzą co dany środek oznacza. W związku z tym prezentujemy poniżej kilka najważniejszych figur retorycznych wraz z pełniona przez nie funkcją. Mamy nadzieję, że ich znajomość przyda się na egzaminie dojrzałości z języka polskiego.

 • apostrofa – zwrot do fikcyjnego adresata
 • antropomorfizacja – uczłowieczające przedstawienie zjawisk świata, przypisywanie cech ludzkich zwierzętom, roślinom itp.
 • archaizm – wyraz który wyszedł już z użycia
 • anafora – celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów, zwrotek itp.
 • anakolut – wypowiedzenie niepoprawne składniowo
 • epifora – powtarzalność słów na końcu wersów, zwrotek
 • epitet – wyraz określający rzeczownik, pełni funkcję określającą, najczęściej tę funkcję pełni przymiotnik
 • eufemizm – łagodzi wyrażenia opisujące coś lub kogoś w sposób zbyt dosadny
 • estetycznych lub cenzuralnych nie może być użyte w wypowiedzi, np. niezbyt bystry zamiast głupi
 • hiperbola – wyolbrzymianie cech jakiegoś przedmiotu, przesadny opis jakiegoś przedmiotu, zdarzenia
 • metafora – przenośnia, buduje nastrój
 • oksymoron – zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach
 • onomatopeja – wyraża nastrój opisywanego zdarzenia, naśladowanie zjawisk dźwiękowych za pomocą języka
 • orientalizm – buduje świat przedstawiony, wprowadza do niego rzeczy nowe, egzotyczne
 • personifikacja – uosobienie, przypisywanie przedmiotom cech ludzkich
 • peryfraza (omówienie) – zastąpieniu danego wyrazu przez szereg innych o podobnym znaczeni
 • powtórzenie – powtórzenie kilkakrotnie tego samego wyrazu w celu wzmocnienia emocji, wywołania uczuć

Znajomość wskazanych środków stylistycznych z pewnością ułatwi zdanie testu, a przez to pomoże zdobyć więcej punktów na maturze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi