czapka studenta

Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe, to pomoc finansowa dla wszystkich osób, które dostały się na studia, ale ich sytuacja finansowa nie pozwala na podjęcie nauki. Stypendia pomostowe, to program, który powstał z myślą o wszystkich maturzystach pochodzących z niezamożnych rodzin. Stypendia można pobierać na pierwszym roku oraz w kolejnych latach kształcenia, aż do ukończenia studiów, jeśli sytuacja finansowa się nie polepszy. O stypendium mogą ubiegać się każdy maturzysta, który zdał egzamin dojrzałości w 2015 r. , a także osoba, która:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców
  • pochodzi z rodziny o niskich dochodach

 

A ponadto spełnia jeden z czterech warunków, tzn.:

1. Pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR.

2. Jest/był finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej.

3. Jest wychowankiem rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka.

4. Posiada rekomendację lokalnej NGO (portal organizacji pozarządowych).

Wysokość stypendium pomostowego wynosi w sumie 5 tys. Kwota ta jest rozłożona na 10 miesięcy, czyli na czas trwania roku akademickiego, wypłacana w kwocie 500 zł każdego miesiąca. Więcej informacji można dowiedzieć się wchodząc na stronę: www.stypendia-pomostowe.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi