Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Kto ma wyłączne prawo do wglądu pracy egzaminacyjnej?

W przypadku egzaminu maturalnego wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje zdającemu na jego pisemny wniosek. Rodzicom zdających, które osiągnęły już pełnoletność nie udziela się informacji dotyczących pracy egzaminacyjnej. Co więcej, nie mogą oni także uczestniczyć we wglądzie do pracy egzaminacyjnej. Nie ma możliwości dokonywania wglądu przez lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Możemy to zrobić osobiście lub przez osobę występującą w imieniu zdającego. Można także przesłać wniosek drogą elektroniczną lub pocztą.

Co należy uwzględnić we wniosku?

  • Imię i nazwisko osoby zdającej
  • PESEL zdającego
  • dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.)
  • egzamin, którego wgląd dotyczy
  • zakres / poziom / przedmiot / kwalifikację / zawód / etap / część, której wgląd dotyczy

Termin i miejsce wglądu

Termin wglądu jest jest wyznaczany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Istnieje opcja porozumienia się z dyrektorem co do dokładnej daty i godziny wglądu. Dyrektor musi wyznaczyć termin wglądu w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza także miejsce wglądu.

Czas oczekiwania na wgląd nie może być dłuższy niż 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Czy termin, który wyznaczył dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zostać zmieniony?

Tak. Może to mieć miejsce w dwóch przypadkach:

  • na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, w ramach możliwości organizacyjnych komisji okręgowej
  • na prośbę komisji okręgowej, w porozumieniu z osobą uprawnioną do wglądu

Co zrobić, jeśli podczas wglądu stwierdzimy, że praca została nieprawidłowo sprawdzona? 

Jeśli zauważymy, że suma punktów się nie zgadza lub stwierdzimy, że punkty nie zostały przyznane itp., wówczas w pierwszej kolejności komisja okręgowa powinna dążyć do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Jeżeli osoba uprawniona do wglądu, mimo udzielonych wcześniej wyjaśnień, podtrzymuje swoje zastrzeżenia związane ze sprawdzeniem pracy, osoba przeprowadzająca wgląd powinna poinformować osobę uprawnioną do wglądu o możliwości skierowania do dyrektora komisji okręgowej wniosku o weryfikację sumy punktów.

Pozostałe informacje:

Prace egzaminacyjne są przechowywane przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu. Po tym okresie nie jest możliwe zorganizowanie oraz przeprowadzenie wglądu do pracy egzaminacyjnej. Okręgowa komisja egzaminacyjna nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem.

Terminarz wglądu oraz ewentualnego wniosku o weryfikację sumy punktów w formie graficznej wygląda tak:

terminarz wgladu do prac maturalnych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi