Zgłoszenia kandydatów na arbitrów

Zgłoszenia kandydatów na arbitrów

W tym roku szkolnym maturzyści będą mieli możliwość zweryfikowania punktów, jakie uda im się zdobyć na egzaminie dojrzałości. Prace maturalne będą mogły być ponownie sprawdzone przez ekspertów, tzw. arbitrów, którzy orzekną, czy praca została oceniona prawidłowo czy też nie. Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej zamieściło informację o tym, że czeka na zgłoszenia od kandydatów na arbitrów.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów, będzie musiała złożyć odpowiedni wniosek, do którego, zgodnie z rozporządzeniem, będzie musiała załączyć:

1) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
a) posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy;
b) wpis do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy;
2) informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy;
3) rekomendację, o której mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy;
4) oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy;
5) oświadczenie kandydata, że:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy;
6) oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej;

7) oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy, że jest zatrudniony odpowiednio w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole
wyższej.

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego )

Maturzyści będą mogli zgłosić się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego po ogłoszeniu wyników maturalnych. Weryfikacja będzie możliwa tylko na poziomie egzaminu pisemnego. Swoje prace będą mogły zweryfikować także osoby przystępujące do egzaminów zawodowych. Sprawdzanie będzie odbywało się na tych samych zasadach.

Czy ten pomysł się sprawdzi? To się dopiero okaże. Niemniej jednak maturzyści będą w dużo lepszej sytuacji, ponieważ będą mogli ponownie sprawdzić swoją pracę i mieć 100% pewność, że punkty zostały dobrze lub źle policzone. Wbrew pozorom, jest to dla maturzystów dobra opcja, ponieważ od liczby punktów na maturze zależy to, czy dostaną się na wymarzone studia czy też nie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi